Skip to content

TOUR DE FRANCE I HOLBÆK

Tour de France i Holbæk

(For enligsh version, see below)

En af verdens største sportsbegivenheder gæster vores kommune til sommer. Det sker, når 2. etape af cykelløbet Tour de France køres fra Roskilde til Nyborg. Her passerer cykelrytterne gennem vores kommune og by via Munkholmbroen, gennem Tjebberup, Dragerup, Holbæk, Mårsø, Hagested og Avdebo.

 

Ruten igennem Holbæk Kommune

Beskrivelse af ruten:

 1. Munkholmbroen
 2. Til højre ad Tjebberupvej
 3. Til højre ad Dragerupvej
 4. Forsæt ad Strandmøllevej
 5. Til højre ad Roedsvej
 6. Til venstre ad Tværvej
 7. Til venstre ad Østre Havnevej
 8. Til højre ad Labæk
 9. Forsæt ad Ahlgade
 10. Forsæt ad Kalundborgvej
 11. Til højre ad Nykøbingvej
 12. Til højre og bliv på Nykøbingvej

 Tidsplan for ruten:

 • Sponsor- og reklamekaravanen for Tour de France forventes at passere bymidten ca. kl. 11.20
 • Rytterne forventes at køre igennem Ahlgade ca. kl. 13.15
 • Afspærringer langs ruten forventes at blive fjernet omkring ca. kl. 15.00

Publikumszoner

Der etableres 6 forskellige publikumszoner langs ruten, hvor hver zone får en storskærm, og der vil være forskellige former for underholdning. Læs mere om hvad der sker ved de forskellige zoner her.
En af zonerne er lige midt i Holbæk By.

På torvet på Ahlgade opsættes storskærm og derudover bliver der langs Ahlgade placeret højtalere, så alle gæster hele tiden kan følge med i feltets placering. Stort set alle cafeer og restauranter i byen har fået tilladelse til ekstra udeservering, så man kan nyde stemningen med en kold øl, varm kop kaffe eller lækker frokost foran sig.

Hele byen bliver pyntet med gule blomster, gule flag og flotte bannere.

Trafikale forhold i bymidten

Fredag d. 1. juli om morgenen bliver Ahlgade spærret af for trafik, for at klargøre ruten, værn etc. Den øvrige del af ruten vil være åben.

Lørdag den 2. juli lukkes hele ruten for trafik kl. 09.00. Det vil derfor ikke være muligt at passere/krydse ruten i køretøj. Det betyder, at området fra Ahlgade/Labæk ned mod Fjorden afspærres. Der vil være en passage til udrykningskøretøjer i lyskrydset ved Hotel Sidesporet.
Afspærringer med videre langs ruten forventes at blive fjernet omkring kl. 15.00.

Ovenstående er cirka-tider og med forbehold for, at der kan ske ændringer.

Se meget mere om de trafikale forhold og parkeringsmuligheder på https://holbaek.letourcph.dk/.

 

For mere generel information om turen gennem vores kommune, se mere på https://tour.holbaek.dk/.

 

Vi ses til folkefest den 2. juli 2022!

ENGLISH VERSION

One of the world’s biggest sporting events is visiting Holbæk this summer. It happens when the 2nd stage of the cycling race Tour de France is passing from Roskilde to Nyborg. Here, the riders pass through the municipality of Holbæk and Holbæk city via the Munkholm Bridge, through Tjebberup, Dragerup, Holbæk, Mårsø, Hagested and Avdebo.

 

The route through Holbæk Municipality

Description of the route:

 1. Munkholmbroen
 2. To the right along Tjebberupvej
 3. To the right along Dragerupvej
 4. Continue along Strandmøllevej
 5. To the right along Roedsvej
 6. To the left along Tværvej
 7. To the left along Østre Havnevej
 8. To the right along Labæk
 9. Continue to Ahlgade
 10. Continue along Kalundborgvej
 11. To the right along Nykøbingvej
 12. To the right and stay on Nykøbingvej

Schedule for the route:

The sponsorship and advertising caravan for Tour de France is expected to pass through the city center at approx. 11.20 am.
The riders are expected to ride through Ahlgade at approx. 1.15 pm.
Barriers along the route are expected to be removed at approx. 3pm.

Audience zones

6 different audience zones will be established along the route, where each zone will have a big screen and there will be different types of entertainment. Read more about what happens at the different zones here.
One of the zones is right in the middle of Holbæk City.

On the square on Ahlgade, a big screen will be set up and in addition, speakers will be placed along Ahlgade, so that all guests can constantly follow the location of the riders. Virtually all cafés and restaurants in the city have been given permission to have extra outdoor seating, so you can enjoy the atmosphere with a cold beer, hot cup of coffee or delicious lunch in front of you.

The whole city will be decorated with yellow flowers, yellow flags and beautiful yellow tour banners.

Traffic conditions in the city center

On Friday morning, the 1st of July, Ahlgade will be closed to traffic to prepare the route, roadblocks, etc. The rest of the route will be open.

On Saturday the 2nd of July, the entire route will be closed to traffic at 9 am. It will therefore not be possible to pass / cross the route in a car. This means that the area from Ahlgade / Labæk down towards the Fjord will be closed to cars. There will be a passage for emergency vehicles at the traffic lights at Hotel Sidesporet.
Barriers etc. along the route are expected to be removed around 3 pm.

The above are approximate times and subject to change.

 

For more information about traffic conditions and parking options please follow link: https://holbaek.letourcph.dk/.

For more general information about the trip through Holbæk municipality please follow link: https://tour.holbaek.dk/.

See you on July 2nd 2022!

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Infomation
Tidspunkt
Fra
Klokken: 09:00
Til
Klokken: 16:00
Sted
Holbæk